Regulament concurs Christmas iPhone 8

  • 19/12/2020
Regulament concurs Christmas iPhone 8

REGULAMENT OFICIAL CONCURS-TOMBOLĂ

“Christmas iPhone 8”

1.Organizatorul

1.1. Organizatorul concursului - tombola denumită ”Christmas iPhone 8” (denumită în continuare „Tombolă”) este FARMEXIM S.A. cu sediul în București, str. Pictor Rosenthal, nr.14, Et.2, Ap.3, Sector 1, adresa de corespondență: Com. Balotești, Sat Balotești, Str. Malul Roșu, nr. 4, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/2033/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO 335278, capital social subcris și vărsat 14.695.200 lei, reprezentată legal prin Dl. Sebastian Ring – Director General și D-na Alina Barcaru – Director Operațiuni & Logistică (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2. Tombola este organizată în baza prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), întocmit în conformitate cu dispozițiile legale, cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificată și completată, regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Participarea la Tombolă implică acceptarea de către participanți a prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum și obligativitatea respectării acestora. Prin participarea la prezenta Tombolă, participanții vor fi considerați a-și fi însușit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.4. Regulamentul Oficial precum și detaliile tombolei sunt disponibile în mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciilebenefica.ro) și pagina de Facebook Benefica pe toată durata Tombolei.

2. Scopul

Prezenta tombolă se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 și are ca scop promovarea Farmaciilor partenere Benefica.

3. Drepturi de participare

3.1. La tombolă poate participa, în condițiile prezentului Regulament Oficial, orice persoană fizică, română sau străină, cu domiciliul sau reședința în Romania, care a împlinit vârstă de 18 ani până la data de 18.12.2020, inclusiv, și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombolă și a putea câștiga premiile oferite de Organizator prin tragere la sorți, Participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții exprese, în mod cumulativ:

(i) să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în Romania, care au împlinit vârstă de 18 ani până la data de 18.12.2020, inclusiv;

(îi) să respecte întocmai pașii descriși în cadrul art. 7.1.;

(iii) să nu fie angajat Farmexim și nici angajatul, ori acționarul/ asociatul uneia dintre farmaciile partenere Benefica, sau membru al familiei acestuia (soț/ sotie, copii, părinți).

(iv) să accepte și să respecte prevederile prezentului Regulament Oficial.

4. Perioada de desfășurare

Campania publicitară și tombola se vor desfășura în perioada 18.12.2020 – 25.12.2020 (inclusiv, ora 23:59), în cadrul farmaciilor partenere Benefica. Tragerea la sorți în cadrul tombolei va avea loc în data de 30 decembrie 2020.

Organizatorul își rezervă dreptul prelungirii campaniei promoționale/tombolei, printr-un act adițional la prezentul Regulament.

5. Premii tombolă

Premiul ce se va acorda pe durata Tombolei, având un singur câștigător, constă într-un smartphone model iPhone 8, în valoare de 2,766.66 lei (TVA inclus)/bucată. Valoarea totală a premiilor acordate este de 2,766.66 lei (TVA inclus).

6. Taxe și Impozite

6.1. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului, cu excepția impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat și virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal), de către Organizator.

6.2. În cadrul campaniei promoționale precum și a tombolei nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.

7. Mecanism de desfășurare. Desemnare câștigători și acordare premii

7.1 Înscrierea la Tombolă se face automat pentru toți utilizatorii Facebook care au urmat toți pașii de mai jos:

· pasul 1: Să aprecieze pagina de Facebook „@FarmaciileBenefica”

· pasul 2: Să răspundă la întrebarea „Spune-ne într-un comentariu ce idei ai pentru a petrece sărbătorile în siguranță anul acesta” și să menționeze 2 prieteni

7.2. Tragerea la sorți vor avea loc după finalizarea campaniei promoționale, respectiv în data de 30 decembrie 2020, în vederea atribuirii premiului descris la art. 5. La tragerea la sorți vor participa toate persoanele care au îndeplinit toți pașii din cadrul art.3.2.

7.3. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în mod valid, respectiv un singur comentariu care să respecte pasul 2 de mai sus. În vederea extragerii câștigătorilor, link-ul postării privind Campania va fi introdus pe website-ul https://commentpicker.com/, care va extrage în mod aleator comentariile câștigătoare.

Tragerea electronică la sorți și acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentanții Organizatorului. Pentru soluționarea unor eventuale reclamații privind prezenta Campanie, vor fi efectuate capturi de ecran cu comentariile câștigătoare.

7.4. În urma tragerilor la sorți se va desemna câștigătorul și cele 3 rezerve aferente. În situația în care participantul desemnat câștigător nu îndeplinește condițiile de validare din Regulamentul Oficial, premiul acestuia va fi oferit următorului participant desemnat câștigător ce îndeplinește condițiile. Comisia de extragere va întocmi un proces verbal de desemnare a câștigătorilor. Extragerea va fi efectuată de o comisie formată din 3 (trei) reprezentanți ai Organizatorului.

7.5. În termen de 7 zile de la desemnare, câștigătorul va fi contactat prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook, pentru a fi informat despre faptul că a fost desemnat câștigător, precum și prin afișarea userului de Facebook al acestuia, într-un comentariu la postarea de concurs, după tragerea la sorți.

7.6. Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care câștigătorul nu raspunde la mesajele reprezentanților Organizatorului; fiecare câștigător va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook în zile diferite, în termenul de 7 zile sus-menționat. În cazul în care în acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu participantul desemnat câștigător, atunci acesta va fi declarat necâștigator și va fi declarat câștigător primul participant extras ca rezervă.

7.7. După primirea mesajului Organizatorului, în măsura în care acceptă primirea premiului, câștigătorul va transmite Organizatorului un mesaj de confirmare în acest sens, precum și datele sale de identificare și de contact constând în: nume, prenume, număr de telefon, adresa de corespondență la care dorește expedierea premiului, prin intermediul unui e-mail trimis la adresa office@farmaciilebenefica.ro, în termen de o zi de la data anunțării sale ca și câștigător.

7.8. Prin participarea la prezenta Campanie și prin mesajul transmis Organizatorului, participantul câștigător își dă acceptul pentru primirea premiului și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sub sancțiunea neacordării premiului către acesta și trecerea la participanții de rezervă.

Datele cu caracter personal solicitate în cadrul comunicării cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare în vederea validării participantului, în vederea îndeplinirii de către Organizator a obligațiilor legale stabilite în sarcina acestuia, prin Codul Fiscal, precum și în vederea evitării eventualelor fraude în procesul de acordare a premiilor.

Participantul extras va fi validat în calitate de câștigător și premiul va fi acordat acestuia, dacă îndeplinește cumulativ condițiile:

-              Nu este declarat descalificat, ca urmare a nerespectării prevederilor sau neîndeplinirii condițiilor din prezentul Regulament;

-              Comunicarea cu acesta este posibilă în termenele și în condițiile menționate în prezentul Regulament;

-              Să respecte toate criteriile mecanismului de participare la concurs:

· pasul 1: Să aprecieze pagina de Facebook „@FarmaciileBenefica”

· pasul 2: Să răspundă la întrebarea „Spune-ne într-un comentariu ce idei ai pentru a petrece sărbătorile în siguranță anul acesta” și să menționeze 2 prieteni

7.9. Participantul declarat câștigător prin tragerea la sorți are posibilitatea de a refuza să intre în posesia premiului, prin corespondență cu Organizatorul menționată la pct. 7.7. de mai sus. Refuzul exprimat în aceste condiții vă fi consemnat de către reprezentantul Organizatorului și se consideră a fi irevocabil, Organizatorul declarând necâștigător un asemenea participant, fiind contactat în acest sens următorul participant desemnat câștigător conform prevederilor art. 7.4.

7.10. După validare, câștigătorul va intra în posesia premiului în termen de cel mult 1 (una) lună de la data anunțării acestuia. Câștigătorul va primi premiul prin poștă/curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Premiul va fi expediat prin poștă/curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Premiul se va înmâna doar câștigătorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia. La înmânarea premiului, după verificarea documentului de identitate, curierul va solicita Câștigătorului să își completeze CNP-ul pe confirmarea de primire a premiului; Câștigătorul va completa aceasta dată, fiind necesară în scopul îndeplinirii de către Organizator a obligațiilor legale stabilite în sarcina acestuia, prin Codul Fiscal, asociate acordării premiului, având în vedere că valoarea acestuia depășește suma de 600 lei. Confirmarea de primire astfel completată va fi returnată Organizatorului.

Situațiile în care câștigătorul nu va putea fi contactat în vederea ridicării coletului ce conține premiul expediat de către Organizator, sau va refuza să intre în posesia acestuia, atrag decăderea acestuia din toate drepturile, iar premiul neridicat va rămâne la dispoziția Organizatorului, fapt evidențiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija acestuia. Câștigătorul nu poate cere și nu poate obține contravaloarea în bani a premiului câștigat.

7.11. În conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participanților nu le este impusă în contrapartida nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară, iar participarea la tombolă este gratuită pentru toți participanții.

7.12. În privința garanției ori a neconformității premiului cu orice standard de calitate sau de conformitate, Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere ori obligații, orice astfel de cereri sau reclamații în legătură cu acesta urmând a fi adresat doar producătorului sau distribuitorului respectivului produs.

8. Forță majoră și cazul fortuit

8.1. Conform legislației în vigoare, forță majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament Oficial.

8.2. Daca o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea / punerea în aplicare a Tombolei de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire vă fi implicata sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Tombolă existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit.

9. Litigii

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

9.2. Orice reclamație legată de desfășurarea Tombolei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii.

10. Informarea Participanților conform Regulamentului UE nr. 679/2016. Protecția datelor cu caracter personal

10.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise de acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanelor tag-uite (menționate). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.

Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 7.1, participanții își exprimă acordul pentru participarea la tombolă.

Prin transmiterea unui email, conform art. 7.7, precum și prin completarea confirmării de primire a premiului în prezența curierului, cuprinzând datele cu caracter personal solicitate, necesare validării, îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului asociate acordării premiului, respectiv livrării premiului, participanții înțeleg că aceasta presupune că Organizatorul să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, sau să prelucreze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, numele, prenumele, adresa și numărul de telefon, precum și CNP-ul câștigătorului – având în vedere că premiul depășește valoarea de 600 lei, în scopul Tombolei și al prezentului Regulament Oficial.

10.2. Pentru participarea la tombolă temeiul este reprezentat de acord, în sensul de demers al participantului pentru încheierea unui contract. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate de gestionarea prezentei campanii promoționale, extragerea câștigătorilor, înmânarea premiilor și îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina Organizatorului [de dispozițiile în materie fiscală (OPANAF 48/2019) și de cele ale OG nr. 99/2000].

Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă public numele câștigătorilor tragerii la sorți. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participanților desemnați câștigători, precum și a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).

Refuzul unui participant declarat câștigător de a i se prelucra datele personale în scopul prezentului Regulament Oficial și al Tombolei de către Organizator și al identificării câștigătorului, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea premiului, participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

10.3. Datele participanților, constând în numele/pseudonimul utilizat pentru profilul de Facebook, cu care s-au înregistrat la Campanie, vor fi dezvăluite https://commentpicker.com/, exclusiv pentru durata extragerii câștigătorilor, ulterior acestui moment, datele nefiind stocate în această platformă. Datele participanților (numele utilizatorului de Facebook) la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și vor rămâne publicate la postarea Campaniei, până la momentul unei manifestări contrare de voință din partea participantului. Capturile de ecran realizate pentru soluționarea unor eventuale reclamații, vor fi stocate 5 zile (durata termenului în care pot fi efectuate reclamațiile). Datele de contact ale câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale în vigoare.

10.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Totodată, având în vedere că valoarea premiului depășește suma de 600 lei, Organizatorul vă dezvălui datele cu caracter personal aparținând câștigătorului căruia i se acorda premiul, către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul declarării și virării impozitului datorat pentru premiul acordat. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanți către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Facebook al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acesteia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, având în vedere că valoarea premiului depășește suma de 600 lei, acestea vor fi stocate pentru un termen de 10 (zece) ani de la data acordării premiului în conformitate cu prevederile OPANAF 48/11.01.2019, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", coroborat cu prevederile art 110 alin. 4 lit.a din Codul Fiscal.

10.5. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidentialitatea datelor personale ale participanților la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

10.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participanții au următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitate, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cerere scrisă, adresată Organizatorului la adresa de e-mail dataprotection@farmexim.ro sau la adresa acestuia de corespondență menționată în preambulul Regulamentului Oficial.

În cererea formulată, participanții pot arăta dacă doresc că informațiile să le fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea li se va face numai personal.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării utilizatorilor Facebook sau afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricăror restricții și / sau limitări de orice natură.

12. Regulamentul Oficial al Tombolei

12.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, fiind accesibil în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga durată a Tombolei pe website-ul www.farmaciilebenefica.ro și pe pagina de Facebook Benefica.

12.2. Prin participarea la Tombolă, participanții aderă în mod expres și necondiționat la prezentul Regulament Oficial și se obligă să respecte în totalitate termenii și condițiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participanților și neacordarea potențialelor premii.

12.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoștință publicului pe website-ul www.farmaciilebenefica.ro și pagina de Facebook Benefica.

12.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act adițional la acesta și va fi autentificat de către notarul public. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoștință publicului.

12.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru neluarea la cunoștință de către participanți a modificărilor, cât timp acestea sunt făcute publice pe website-ul www.farmaciilebenefica.ro și pagina de Facebook Benefica.

12.6. În cazul în care Organizatorul suspendă sau întrerupe Tombola, un anunț de suspendare, respectiv întrerupere va fi făcut public pe website-ul www.farmaciilebenefica.ro și pagina de Facebook Benefica, cu 24 ore înainte.

12.7. Prin publicarea anunțului respectiv, Tombola va fi suspendată sau întreruptă de drept și nicio parte interesată nu va avea temei în a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despăgubiri cu condiția că, în cazul în care Tombola este suspendată înainte de expirarea Duratei acesteia prevăzută în prezentul, Organizatorul va acorda premiul relevant câștigătorului desemnat până la data de suspendare a Tombolei, în conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

12.8. Prezenta Tombolă nu este în niciun fel sponsorizată, avizată, administrată de sau asociată cu Facebook.

ORGANIZATOR

FARMEXIM S.A.

Sebastian Ring

DIRECTOR GENERAL

Alina Barcaru

DIRECTOR OPERAȚIUNI & LOGISTICĂ