REGULAMENT CONCURS INFLUCID

  • 01/03/2021
REGULAMENT CONCURS INFLUCID

1.Organizatorul

1.1. Organizatorul concursului - tombola denumita Concurs INFLUCID (denumita in continuare „Tombola”) este FARMEXIM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Rosenthal, nr.14, Et.2, Ap.3, Sector 1, adresa de corespondenta: Com. Balotesti, Sat Balotesti, Str. Malul Rosu, nr. 4, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/2033/1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 335278, capital social subcris si varsat 14.695.200 lei, reprezentata legal prin Dl. Sebastian Ring – Director General si D-na Alina Laudatu – Director Clienti&Canale de Vanzare Grup (denumita in continuare „Organizatorul”).

1.2. Tombola este organizata in baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), intocmit in conformitate cu dispozitiile legale, cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, astfel cum a fost modificata si completata, regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Participarea la Tombola implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si obligativitatea respectarii acestora. Prin participarea la prezenta Tombola, participantii vor fi considerati a-si fi insusit integral prevederile prezentului Regulament Oficial.

1.4. Regulamentul Oficial precum si detaliile tombolei sunt disponibile in mod gratuit la adresa site-ului oficial al Organizatorului (www.farmaciilebenefica.ro) si pagina de Facebook Benefica pe toata durata Tombolei.

2. Scopul

Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea Farmaciilor partenere Benefica.

3. Drepturi de participare

3.1. La tombola poate participa, in conditiile prezentului Regulament Oficial, orice persoana fizica, romana sau straina, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 01.03.2021, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Pentru a fi eligibil a participa la Tombola si a putea castiga premiile oferite de Organizator prin tragere la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

(i) sa fie persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 01.03.2021, inclusiv;

(ii) sa respecte intocmai pasii descrisi in cadrul art. 7.1.;

(iii) sa nu fie angajat Farmexim si nici angajatul, ori actionarul/ asociatul uneia dintre farmaciile partenere Benefica, sau membru al familiei acestuia (sot/ sotie, copii, parinti).

(iv) sa accepte si sa respecte prevederile prezentului Regulament Oficial.

4. Perioada de desfasurare

Campania publicitara si tombola se va desfasura in perioada 01.03.2021– 07.03.2021 (inclusiv, ora 23:59), in cadrul farmaciilor partenere Benefica. Tragerea la sorti in cadrul tombolei va avea loc in data de 15 martie 2021.

Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii campaniei promotionale/tombolei, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

5. Premii tombola

Premiile ce se vor acorda pe durata Tombolei, constau in 4 Pilote Dormeo cate 1 bucata pentru fiecare castigator, in valoare de 299 lei (TVA inclus)/bucata. Valoarea totala a premiilor acordate este de 1.196 lei (TVA inclus).

6. Taxe si Impozite

6.1. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului, cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, suportat, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).

6.2. In cadrul campaniei promotionale, precum si a tombolei, nu este posibila acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite sau a altor beneficii in locul premiilor.

7. Mecanism de desfasurare. Desemnare castigatori si acordare premii.

7.1 Inscrierea la Tombola se face automat pentru toti utilizatorii Facebook care au urmat toti pasii de mai jos:

· pasul 1: Aprecieza pagina de Facebook „@farmaciilebenefica”

· pasul 2: Raspund intr-un comentariu la intrebarea « Spune-ne ce faci pentru a ajuta organismul sa lupte in cazul unei simptomatologii de raceala/ gripa/ infectie respiratorie? », fara a furniza informatii si/ sau documente cu privire la starea lor de sanatate.

- pasul 3: Mentioneaza o persoana care ii ajuta atunci cand au probleme de sanatate

7.2. Tragerile la sorti vor avea loc dupa finalizarea campaniei promotionale, respectiv in data de 15 martie 2021, in vederea atribuirii celor 4 premii descrise la art. 5. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au indeplinit conditiile cumulative mentionate la art.3.2.

7.3. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în mod valid, respectiv un singur comentariu care să respecte pasul 2 de mai sus. În vederea extragerii câștigătorilor, link-ul postării privind Campania va fi introdus pe website-ul https://commentpicker.com/, care va extrage în mod aleator comentariile câștigătoare.

Tragerea electronica la sorti si acordarea premiilor se va efectua sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte reprezentantii Organizatorului. Pentru soluționarea unor eventuale reclamații privind prezenta Campanie, vor fi efectuate capturi de ecran cu comentariile câștigătoare.

7.4. In urma tragerilor la sorti se vor desemna cei 4 castigatori si  10 rezerve aferente. In situatia in care unul din participantii desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare din Regulamentul Oficial, sau a mai fost desemnat castigator in cadrul prezentei tombole, premiul acestuia va fi oferit urmatorului participant desemnat castigator ce indeplineste conditiile. Comisia de extragere va intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor. Extragerea va fi efectuata de o comisie formata din 3 (trei) reprezentanti ai Organizatorului.

7.5. In termen de 7 zile de la desemnare, castigatorii vor fi contactati prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook, pentru a-i informa despre faptul ca au fost desemnati castigatori, precum si prin afisarea userului de Facebook al acestora, intr-un comentariu la postarea de concurs, dupa tragerea la sorti.

7.6. Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care oricare dintre participantii desemnati castigatori nu raspunde la mesajele reprezentantilor Organizatorului (fiecare castigator va fi contactat prin 3 mesaje scrise prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook in zile diferite, in termenul de 7 zile sus-mentionat). In cazul in care in acest interval de timp, Organizatorul nu poate comunica cu oricare participant desemnat castigator, atunci acesta va fi declarat necastigator si va fi declarat castigator primul participant extras ca rezerva. In situatia in care niciunul dintre participantii extrasi castigatori sau rezerve nu vor putea fi contactati, se va efectua o alta tragere la sorti in vederea stabilirii castigatorului.

7.7. Dupa primirea mesajului Organizatorului, castigatorii vor transmite Organizatorului un mesaj de confirmare, precum si datele sale de contact constand in: nume, prenume, numar de telefon si adresa de corespondenta la care doreste expedierea premiului, prin intermediul unui e-mail trimis la adresa office@farmaciilebenefica.ro, in termen de o zi de la data anuntarii sale ca si castigator.

7.8. Prin participarea la prezenta Campanie și prin email-ul transmis Organizatorului, participantul castigator isi da acceptul pentru primirea premiului si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, sub sanctiunea neacordarii premiului catre acestea si trecerea la participantii de rezerva.

Datele cu caracter personal solicitate in cadrul comunicarii cu reprezentantul Organizatorului sunt necesare in vederea validarii participantului, precum si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a premiilor.

Participantii extrasi vor fi validati in calitate de castigatori si premiile vor fi acordate acestora daca indeplinesc cumulativ conditiile:

  • Nu sunt declarati descalificati, ca urmare a nerespectarii prevederilor sau neindeplinirii conditiilor din prezentul Regulament;

  • Comunicarea cu acestia este posibila in termenele mentionate in prezentul Regulament;

  • Respecta toate criteriile mecanismului de participare la concurs:

    • pasul 1: Apreciaza pagina de Facebook „@farmaciileBenefica”

    • pasul 2: Raspunde intr-un comentariu la intrebarea « Spune-ne ce faci pentru a ajuta organismul sa lupte in cazul unei simptomatologii de raceala/ gripa/ infectie respiratorie? », fara a furniza informatii si/ sau documente cu privire la starea lor de sanatate.

    • pasul 3: Mentioneaza o persoana care ii ajuta atunci cand au probleme de sanatate

7.9. Fiecare participant declarat castigator prin tragerea la sorti are posibilitatea de a opta, in cursul conversatiei, cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului. Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de catre reprezentantul Organizatorului si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator un asemenea participant, fiind contactat in acest sens urmatorul participant desemnat castigator conform prevederilor art. 7.4.

7.10. Dupa validare, castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de cel mult 1 (una) luna de la data anuntarii acestuia. Castigatorul va primi premiul prin posta/curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Premiul va fi expediat prin posta/curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

Premiile se vor doar inmana doar castigatorului. Pentru a obţine Premiul, câştigătorul va prezenta Cartea de Identitate sau Paşaportul valabil, pentru verificarea identităţii acestuia/acesteia.

Situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati in vederea ridicarii coletelor ce contin premiile expediate de catre Organizator, sau vor refuza sa intre in posesia acestora, atrag decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor ramane la dispozitia organizatorului, fapt evidentiat intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin grija acestuia. Castigatorii nu pot cere si nu pot obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate.

7.11. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.

8. Forta majora si cazul fortuit

8.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

8.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea / punerea in aplicare a Tombolei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

9. Litigii

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

9.2. Orice reclamatie legata de desfasurarea Tombolei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.

10. Informarea Participantilor conform Regulamentului UE nr. 679/2016. Protectia datelor cu caracter personal.

10.1. Fiecare Participant răspunde în mod exclusiv pentru exactitatea, acurateţea, integralitatea şi corectitudinea datelor transmise de acesta/aceasta, precum și cu privire la obținerea consimțământului persoanei tag-uita (menționata). În cazul în care Participantul transmite date incomplete sau inexacte, Organizatorul îşi rezervă dreptul, pe toată Durata tombolei, chiar şi după încetarea acesteia, de a exclude Participantul respectiv din cadrul tombolei, chiar în stadiul livrării Premiului.

Prin parcurgerea pașilor necesari înscrierii în tombolă, conform art. 7.1, participanții își exprimă acordul pentru participarea la tombolă.

Prin transmiterea unui email, conform art. 7.7, care sa contina datele cu caracter personal necesare validarii, participantii înțeleg că aceasta presupune ca Organizatorul sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, numele, prenumele, adresa si numarul de telefon, in scopul Tombolei si al prezentului Regulament Oficial.

10.2. Pentru participarea la tombola temeiul este reprezentat de acord, în sensul de demers al participantului pentru încheierea unui contract. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate de gestionarea prezentei campanii promoționale, extragerea câștigătorilor, înmânarea premiilor și îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina Organizatorului (de dispozițiile în materie fiscală (OPANAF 2634/2015) și de cele ale OG nr. 99/2000) .

Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor tragerii la sorti. Ca urmare, temeiul pentru prelucrarea referitoare la publicarea numelor participantilor desemnati castigatori, precum si a premiului acordat, în vederea publicării este reprezentat de prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).

Refuzul unui participant declarat castigator de a i se prelucra datele personale in scopul prezentului Regulament Oficial si al Tombolei de catre Organizator si al identificarii castigatorului, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.

10.3. Datele participanților, constând în numele/pseudonmiul utilizat pentru profilul de Facebook, cu care s-au înregistrat la Campanie, vor fi dezvăluite https://commentpicker.com/, exclusiv pentru durata extragerii câștigătorilor, ulterior acestui moment, datele nefiind stocate în această platformă. Datele participanților (numele utilizatorului de Facebook) la această Tombolă vor fi stocate pe întreaga durată de desfășurare a acesteia și vor rămâne publicate la postarea Campaniei, până la momentul unei manifestări contrare de voință din partea participantului. Capturile de ecran realizate pentru soluționarea unor eventuale reclamații, vor fi stocate 5 zile (durata termenului în care pot fi efectuate reclamațiile). Datele de contact ale câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale în vigoare.

10.4. Datele referitoare la nume, prenume, adresă de livrare și număr de telefon vor face obiectul transmiterii către societatea de curierat în vederea livrării Premiului. Durata stocării datelor cu caracter personal constând în userul de Facebook al Participanților este reprezentată de durata tombolei, iar ulterior încetării acestuia, până la o manifestare contrară de voință. Operațiunea de combinare a datelor în scopul întocmirii evidenței pentru extragere va fi una punctuală și evidența se va șterge după extragerea câștigătorului și a rezervei. În ceea ce privește datele câștigătorului, acestea vor fi stocate pentru un termen de 5 ani de la încheierea anului fiscal, având în vedere obligațiile legale ale Organizatorului în acest sens.

10.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe perioada Tombolei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Tombola si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

10.6. Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea drepturilor, participanții pot transmite o cererea scrisa a participantului, adresata Organizatorului la adresa de mail dataprotection@farmexim.ro sau la adresa acestuia de corespondenta mentionata in preambulul Regulamentului Oficial.

In cererea formulata, participantii pot arata daca doresc ca informatiile sa le fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va face numai personal.

11. Raspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii utilizatorilor Facebook sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a oricaror restrictii si / sau limitari de orice natura.

12. Regulamentul Oficial al Tombolei

12.1. Regulamentul Oficial al Tombolei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Tombolei pe website-ul www.farmaciilebenefica.ro și pe pagina de Facebook Benefica.

12.2. Prin participarea la Tombola, participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament Oficial si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la descalificarea participantilor si neacordarea potentialelor premii.

12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.farmaciilebenefica.ro si pagina de Facebook Benefica.

12.4. Orice modificare a Regulamentului Oficial va face obiectul unui act aditional la acesta si va fi autentificat de catre notarul public. Modificarile nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunostinta publicului.

12.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul www.farmaciilebenefica.ro si pagina de Facebook Benefica.

12.6. In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Tombola, un anunt de suspendare, respectiv intrerupere va fi facut public pe website-ul www.farmaciilebenefica.ro si pagina de Facebook Benefica, cu 24 ore inainte.

12.7. Prin publicarea anuntului respectiv, Tombola va fi suspendata sau intrerupta de drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea Tombolei sau orice fel de despagubiri cu conditia ca, in cazul in care Tombola este suspendata inainte de expirarea Duratei acesteia prevazuta in prezentul, Organizatorul va acorda premiile relevante castigatorilor desemnati pana la data de suspendare a Tombolei, in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

12.8. Prezenta Tombola nu este in niciun fel sponsorizata, avizata, administrata de sau asociata cu Facebook.

ORGANIZATOR

FARMEXIM S.A.